INFORMACJA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, ul Dukielska 2B, 38-430 Miejsce Piastowe, reprezentowany przez dyrektora Janusza Węgrzyna.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym jest Wojciech Kreżałek, dane kontaktowe: biurogok.wojtek@op.pl, tel. 134353074, kontakt osobisty w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Kultury;

c. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. podmioty czy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa.

5. Gminny Ośrodek Kultury dane osobowe przetwarzać będzie przez czas:

a. wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,

b. w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,

c. w którym Gminny Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. zgodnie z RODO, przysługują prawa:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) prawo przenoszenia danych,

e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

8. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach, przedsięwzięciach, imprezach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym zawieranych umowach.

9.Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki